Новини

 

  Завдання контрольних підсумкових робіт

  9 клас                                 Біологія 

  Вибрати одну правильну відповідь.

  1. Бінарну номенклатуру у систематику ввів: а) Ж.-Б. Ламарк;        б) К. Лінней; в) Ч. Дарвін.

  2. Спосіб розмноження,  за якого утворюються гамети, називають: а) вегетативний; б) нестатевий; в) статевий.

  3. Всі можливі типи взаємозв’язків між організмами різних видів називають: а ) паразитизм, б) мутуалізм, в) коменсалізм, г) симбіоз.

  4. Фактори неживої природи називають: а) абіотичним б) біотичними; в) антропогенними; г) домінуючими.  

  5. Перший закон Г. Менделя - це закон про: а) розщеплення ознак у співвідношенні 3:1; б) різноманітність гібридів першого покоління; в) одноманітність гібридів першого покоління; г) чис­тоту гамет; д) прояв рецесивної ознаки.

  6. Плоди утворюють представники відділу: а) Папороте­подібні; б) Покритонасінні; в) Голонасінні; г) Мохоподібні.

  Вибрати всі правильні відповіді.

  7. Ознаки людини, які успадковуються у зчеплені зі статтю, – це: а) дальтонізм; б) група крові; в) гемофілія; г) колір очей.

  8. Органічні речовини з неорганічних утворюють: а) автотро­фи; б) гетеротрофи; в) продуценти; г) консументи; ґ) редуценти; д) фототрофи.

  9. Між організмами різних видів можуть виникати зв'язки, а) конкуренція; б) мутуалізм; в) коменсалізм; г) паразитизм, ґ) хижацтво.

  Встановіть відповідність

  10. Між організмом і типом організації

  1) Одноклітинні

  2) Колоніальні

  3) Багатоклітинні        

    а) медуза аурелія;

  б) малярійний плазмодій;

  в) червоний корал;

  г) дизентерійна амеба;

  д) заєць-русак;

  є) лямблії.

  Розв’яжіть задачу.

  11 Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має такий нуклеотидний склад: ГЦГ - ТГА - ЦАТ. Визначте порядок нуклеотидів у другому ланцюзі.

  12 У помідорів ген червоного забарвлення плодів домінує над геном жовтого. Батьківські рослини гетерозиготні. Які за забарвленням будуть нащадки?

   з Всесвітньої історії     Тести

   

  1. Троїстий союз було утворено у:

  А) 1878 р.;

  Б) 1870 р.;

  В) 1882 р.;

  Г) 1900 р.

  2. Революція у Франції розпочалася:

  А) 26 серпня 1789 р.;

  Б) 14 липня 1795 р.;

  В) 14 липня 1789 р.;

  Г) 26 серпня 1795р.

  3. Сінхайська революція в Китаї відбулася:

  А) 1911 – 1913 рр.;

  Б) 1915 – 1917 рр.;

  В) 1900 – 1902 р.;

  Г) 1910 – 1912 рр.

  4. Монополістичне об’єднання, концерн – це:

  А) об’єднання кількох підприємств однієї галузі;

  Б) об’єднання підприємств різних галузей господарства;

  В) об’єднання підприємств, які виробляють однорідну продукцію;

  Г) об’єднання підприємств, позбавлених виробничої та комерційної самостійності.

  5. Революція в Італії розпочалася:

  А) січень-лютий 1848 р.;

  Б) січень-лютий 1850 р.;

  В) квітень-травень 1848 р.;

  Г) квітень-травень 1850 р.

  6. Громадянська війна у США відбулася:

  А) 1860 – 1864 рр.;

  Б) 1861 – 1865 рр.;

  В) 1831 – 1835 рр.;

  Г) 1850 – 1855 рр.

  7. Отто фон Бісмарк – це:

  А) президент США;

  Б) канцлер Німеччини;

  В) імператор Франції;

  Г) король Великобританії.

  8. Франція була проголошена республікою:

  А) 5 грудня 1848 р.;

  Б) 22 лютого 1848 р.;

  В) 3 березня 1848 р.;

  Г) 25 лютого 1848 р.

  9. Створення Антанти відбулося:

  А) 1899 – 1902 рр.;

  Б) 1873 – 1877 рр.;

  В) 1904 – 1907 рр.;

  Г) 1891 – 1893 рр.

  10. Індійський національний конгрес було утворено:

  А) 1885 р.;

  Б) 1886 р.;

  В) 1887 р.;

  Г) 1888 р.

  11. Скасування кріпацтва у Росії відбулося:

  А) 1761 р.;

  Б) 1851 р.;

  В) 1861 р.;

  Г) не відбулося взагалі.

  12. У США рабство було скасоване:

  А) 1 січня 1865 р.;

  Б) 10 січня 1863 р.;

  В) 10 січня 1860 р.;

  Г) 1 січня 1863 р.

   Підсумкова контрольна з географії 9  клас

  Перший рівень (одне питання0,5 бала)

  Відзначте варіант із правильною відповіддю.

  1.    До галузі соціальної сфери, яка задовольняє інтелектуальні пот­реби людей, належить:

  А. торгівля;      Б. житлово-комунальне господарство;

  В. охорона здоров’я;        Г. освіта.

  2.Структуру експорту України характеризують:

  А. значні обсяги продажу кольорових металів;

  Б.  значні обсяги продажу природного газу;

  В. поступове зростання частки продукції машинобудування;

  Г. поступове зниження частки продукції сільського господар­ства.

  3.Укажіть головні райони поширення вівчарства:

  А. південь, Полісся і лісостеп;

  Б. приміські райони й Полісся;

  В. степ і лісостеп;

  Г.  Карпати й степ.

  4.    Укажіть назву міжнародної організації, членом якого Україна є з часу заснування в 1945 р.:

  А.  ВТО;  Б.  ЮНЕСКО;    В.  ООН;     ГСНД.

  5.    Для зовнішніх економічних зв’язків України характерні такі оз­наки:

  А. головними торговельними партнерами є країни — члени Євросоюзу;

  Б. зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій;

  В. головними торговельними партнерами є країни — члени СНД;

  Г. експорт значно перевищує імпорт.

  6.    Укажіть форму міжнародного співробітництва, що має найбіль­ший вплив на світове господарство:

  А. міжнародний туризм;    Б. зовнішня торгівля;

  В. вивезення капіталу;     Г. науково-технічне співробітництво.

  Другий рівень (одне питання1 бал)

  7.    Розподіліть країни за обсягами зовнішньої торгівлі з Україною (цифрою вкажіть місце).

   

  Росія

   

  США

   

  Туркменістан

   

  Туреччина

  8.    Установіть відповідність між галуззю соціальної сфери та особ­ливостями соціальної політики.

  Галузь соціальної сфери

   

  Особливості соціальної політики

  А. Житлово-комунальне господарство

   

  1) Відродження традицій української національної школи

  Б. Торгівля та громадське харчування

   

  2) Естетичне виховання, організація спеціальної освіти, відпочинку й дозвілля громадян

  В. Культура й мистецтво

   

  3) Якнайповніше задоволення потреб населення в товарах шляхом купівлі-продажу

   

   

  4) Реконструкція й оновлення житла, його матеріально- технічне забезпечення

   9.Установіть відповідність між сільськогосподарськими культура­ми й основними районами їх вирощування.

  Сільськогосподарська

  культура

   

  Основні райони вирощування

  А. Озима пшениця

   

  1) Лісостеп

  Б. Льон-довгунець

   

  2) Полісся

  В. Цукровий буряк

   

  3) Лісостеп і північна частина степу

   

   

  4) Передмістя великих міст

   Третій рівень (одне питання3 бали)

   10.У чому полягають цілі соціальної політики у сфері освіти?

  Четвертий рівень (одне питання — 4 бали)

   11. Уявіть, що ви берете участь у рекламній компанії свого населено­го пункту (району, області). Ваше завдання — якомога більш привабливо, яскраво й цікаво представити його природні й гос­подарські об’єкти, переконати потенційних інвесторів вкласти капітал у господарство саме вашого населеного пункту (району, області).

   

  Підсумкова контрольна за рік

  Геометрія 9 клас

  1.     Обчисліть

  а

  б

  в

  г

  5

  7

  -2

  0

  2.     Знайдіть координати середини відрізка АВ якщо А(-3; 7) В(5;1).

  а

  б

  в

  г

  (1; 3)

  (-1; 4)

  (4; 4)

  (1; 4)

  3.     Знайдіть довжину вектора .

  а

  б

  в

  г

  -13

  13

  7

  4.     Установіть відповідність між довжинами сторін правильних многокутників та радіусами вписаних кіл.

  1)                            а)

       2)                    б) 2

    3)                        в)

  4)                        г) 5

                                                  д)

   

  5.     Сторона ромба дорівнює 13 см, а одна з його діагоналей – 24 см. Знайдіть довжину другої діагоналі.

  6.     Знайдіть на осі ординат точку, рівновіддалену від точок М(3;6) і B(4;-1).

  7.      Відстані від центра кола, вписаного у прямокутну трапецію, до кінців більшої бічної сторони дорівнюють 12 і 16 см.Знайдіть площу круга, обмеженого цим колом.

   

   

  Річна підсумкова контрольна робота

  з історії  України

  9 клас

  Тести

  1. Яка соціальна верства стала рушійною силою національного відродження в західній Україні наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття?

  А) російське дворянство;

  Б) козацька старшина;

  В) польська шляхта;

  Г) греко-католицькі священики.

  2. Яке щоденне періодичне видання було започатковане в роки революції 1905 – 1907 рр.?

  А) «Рада»;

  Б) «Основа»;

  В) «Зоря Галицька»;

  Г) «Громада».

  3. Скасування панщини на західноукраїнських землях відбулося:

  А) 1840 р.;

  Б) 1846 р.;

  В) 1848 р.;

  Г) 1855 р.

  4. Наддніпрянською Україною називали:

  А) Галичину, Буковину, Закарпаття;

  Б) Слобожанщину і Лівобережжя;

  В) Слобожанщину, Лівобережжя, Правобережжя, Південь;

  Г) Галичину, Буковину, Лівобережжя.

  5. Перша газета, що видавалася в Галичині українською мовою:

  А) «Галицько-руська матиця»;

  Б) «Зоря Галицька»;

  В) «Русалка Дністрова»;

  Г) «Самостійна Україна».

  6. Кріпацтво у Наддніпрянщині було скасовано:

  А) 1861 р.;

  Б) 1862 р.;

  В) 1863 р.;

  Г) 1864 р.

  7. Яка соціальна верства стала рушійною силою національного відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII –  першій третині XIX століття?

  А) греко-католицькі священики;

  Б) козацька старшина;

  В) польська шляхта;

  Г) російське дворянство.

  8. Перша українська політична партія:

  А) Головна Руська Рада;

  Б) Русько-Українська радикальна партія;

  В) Українська національна демократична партія;

  Г) Українська соціал-демократична партія.

  9. Харківський університет було засновано:

  А) 1661 р.;

  Б) 1805 р.;

  В) 1834 р.;

  Г) 1844 р.

  10. У складі Австрійської імперії наприкінці XVIII століття опинилися наступні українські землі:

  А) Східна Галичина, Правобережжя, Закарпаття;

  Б) Східна Галичина, Північна Буковина, Правобережжя;

  В) Північна Буковина, Закарпаття, Східна Галичина;

  Г) Східна Галичина, Закарпаття, Правобережжя.

  11. Першу політичну партію в Наддніпрянщині було засновано:

  А) 1899 р.;

  Б) 1900 р.;

  В) 1903 р.;

  Г) 1904 р.

  12. Київський університет було засновано:

  А) 1661 р.;

  Б) 1805 р.;

  В) 1834 р.;

  Г) 1844 р.

   

  Річна підсумкова контрольна робота

  з правознавства

  9 клас  Тести

  1. У якому випадку скоєно злочин?

  А) школяр не сплатив за проїзд в автобусі;

  Б) хлопець украв у магазині цифровий фотоапарат;

  В) дівчина взяла в однокласниці велосипед і своєчасно його не повернула;

  Г) випускник школи влаштувався на роботу, але невдовзі без поважної причини вранці запізнився.

  2. Які із зазначених понять є формою державного устрою?

  А) демократія;

  Б) диктатура;

  В) імперія;

  Г) монархія.

  3. Законодавством України встановлено шлюбний вік:

  А) чоловіки – 18 років, жінки – 17 років;

  Б) чоловіки – 17 років, жінки – 18 років;

  В) чоловіки – 16 років, жінки – 17 років;

  Г) чоловіки та жінки – 18 років.

  4. Для неповнолітніх працівників встановлено мінімальну тривалість відпустки:

  А) 20 календарних днів;

  Б) 24 календарних дні;

  В) 30 календарних днів;

  Г) 31 календарний день.

  5. До якої групи прав людини належить право на життя?

  А) економічні;

  Б) культурні;

  В) особисті;

  Г) політичні.

  6. У якому випадку особа може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності?

  А) громадянка Л. через власну недбалість зіпсувала деталь;

  Б) громадянин К., якому виповнилося 16 років, вчасно не отримав паспорт громадянина України;

  В) громадянка Р. завдала тяжких тілесних ушкоджень своїй подрузі;

  Г) громадянин О. відмовився брати участь у виборах народних депутатів України.

  7. Який нормативний акт має найвищу юридичну силу в Україні ?

  А) постанова Кабінету Міністрів України;

  Б) рішення Верховного Суду;

  В) указ Президента України;

  Г) Закон України.

  8. Для неповнолітніх у віці від 16 до 18 років, які працюють під час канікул, установлено робочий час:

  А) 20 годин;

  Б) 24 години;

  В) 36 годин;

  Г) 40 годин.

  9. Який із зазначених документів обов’язково має бути поданий 15-річним випускником 9 класу, який уперше влаштовується на роботу кур’єром?

  А) трудова книжка;

  Б) свідоцтво про закінчення 9 класу;

  В) свідоцтво про народження;

  Г) характеристика зі школи.

  10. Яке джерело права не використовується в Україні?

  А) нормативно-правовий акт;

  Б) нормативно-правовий договір;

  В) міжнародно-правовий договір;

  Г) правовий прецедент.

  11. Яка умова НЕ є обов’язковою для отримання іноземцем українського громадянства?

  А) відмова від іноземного громадянства;

  Б) володіння українською мовою;

  В) знання історії України;

  Г) проживання на території України протягом п’яти років.

  12. Визначте конституційний статус Верховної Ради України:

  А) вищий орган законодавчої влади України;

  Б) вищий орган представницької влади в Україні;

  В) єдиний орган законодавчої влади України;

  Г) вищий орган у системі органів виконавчої влади  України;

   

                             Контрольна робота  з хімії  для   9 класу 

  1. Тестові завдання:

  1) Визначити назву речовини, формула якої -  С2Н2:

  А) етан;    б) етин ;  в) бутен;  г) бутин.

  2) Формула вуглеводня, який належить до алканів:

  А) С6Н6;    б) С4Н8;  в) С2Н6;  г) С4Н10.

  3) Загальна формула алканів:

  А) CnH2n;    б) CnH2n-2 ;  в) CnH2n+2;  г) CnH2n-6.

  4) Розчин якої речовини являється електролітом?

  А) хлоридна кислота; б) метан ;  в) глюкоза;  г) бензин .

  5) Автором теорії будови органічних речовин являється:

   А) В.В. Марковніков;   б) О. М. Бутлеров ;  в) М. М. Зінін;  г) М. В. Ломоносов.

  6) Встановити послідовність збільшення числа атомов Карбону в молекулах:

  А) гліцерин;    б) метан ;  в) оцтова кислота;  г) сахароза.

  7) Класифікуйте хімічну реакцію   Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2  + 2 H2O:

  А) сполучення; б) обміну;   в) заміщення;  г) розкладу.

  8) Біополімером являється:

  А) глюкоза;    б) нуклеїнові кислоти ;  в) эфір;  г) оцтова кислота.

  2. Здійснити перетворення:  С2Н4 -- С2H6 – С2HlC4H10 – CO2

  3. Розв’язати задачу.  Обчислити об’єм вуглекислого газу, який утворюється при згорянні  8 л ацетилену.

  4. Скласти структурні формули : а) 2,3- диметилпентан;  б) хлоретанова кислота.

  Художня культура 9 клас

   

  1. Основою та ядром художньої культури є:

  Начало формы

  а) освіта б) технологія
  в) мистецтво  г) релігія

  Конец формы

  2. Творцем та носієм національної культури є:

  Начало формы

  а) служителі культури б) філософи
  в) професійні митці г) народ

  Конец формы

  3. Сукупність матеріальних та духовних цінностей, вироблених людством протягом усієї історії його розвитку:

  Начало формы

  а) релігія  б) мистецтво
  в) культура  г) освіта

  Конец формы

  4. Галузь людської діяльності, яка формує людську особистість, впливаючи одночасно на розум і емоції, людський дух у цілому:

  Начало формы

  а) мистецтво  б) філософія
  в) наука  г) освіта

  Конец формы

  5. Проміжок часу у розвитку природи,науки і мистецтва,що має виразні характерні особливості:

  Начало формы

  а) стиль  б) період
  в) епоха  г) культура

  Конец формы

  6. Для якого з архітектурних стилів характерним є підкреслена спрямованість у небо, стрілчасті арки, каркасні конструкції, велетенські вітражі? 

  Начало формы

  а) романського  б) модерну
  в) готичного  г) класицизму

  Конец формы

  7. Колони «іонійського», «дорійського», «кориринфського» типів є характерними для архітектури:

  Начало формы

  а) Давньої Греції  б) Стародавнього Єгипту
  в) Доколумбової Америки г) Древньої Індії

  Конец формы

  8. Європейське мистецтво ХІV – XVІ ст., для якого характерним було використання спадку античної культури

  а) готика  б) бароко
  в) ренесанс  г) романське

  Конец формы

  9. Реалістичне мистецтво ХХ ст.. , яке часто використовувало досягнення і прийоми інших, нереалістичних художніх напрямів:

  Начало формы

  а) експресіонізм  б) фовізм
  в) дадаїзм   г) футуризм

  Конец формы

  10. Дизайн призначений для проектно – художньої розробки знарядь праці, механізмів, предметів побуту та повсякденного вжитку:

  Начало формы

  а) індустріальний дизайн б) дизайн інтер’єрів
  в) графічний дизайн г) комп’ютерний дизайн

  Конец формы

  11.Який з перерахованих засобів розповсюдження рекламної продукції не є аудіо – візуальним:

  Начало формы

  а) відео  б) радіо
  в) інтернет  г) телебачення

  Конец формы

  12. Визначна споруда,  археологічний об’єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурного надбання країни, людства  загалом і охороняється законом:

  Начало формы

  а) архітектурний комплекс б) пам’ятка культури
  в) музей г) меморіальний комплекс

  Підсумкова контрольна робота

  Алгебра 9 клас

   

  1.    Порівняйте числа a і b, якщо:

  a-b=6,8                                          

  А)  a=b

  Б) a<b

  В) a>b

  Г) інша відповідь

   

  2.    Укажіть числа, які є розв’язками системи нерівностей:

                                                    

  А)  -10; -6; 40

  Б)  2; 4; 6

  В)  -10; 8; 23

  Г)  -2; 4; 5

   

  3.    Знайдіть нуль функції:

  у=3х+9                                           

  А)  12

  Б)  3

  В)  0

  Г)  -3

   

  4.    Із ящика, у якому лежать 6 червоних, 2 зелених і 12 синіх олівців, навмання виймають олівець. Знайдіть, яка ймовірність того:

   що це червоний олівець;                             

  А) 

  Б) 

  В) 

  Г) 

   

  5.    Знайдіть різницю арифметичної прогресії:

  7; 5; 3; 1…                                               

  А)  5

  Б)  9

  В)  2

  Г)  -2

   

  6.    Розв’яжіть нерівність

  (2у-1)(3у+2)-6у(у-4)<48.

   

  7. Розвяжіть систему рівнянь

        

                                                        

  8. Побудуйте графік функції у=х2-4х-5. Користуючись графіком, знайдіть:

  1) найменше значення функції;

  2) проміжок, на якому функція  зростає.

   9. Одна бригада шляховиків мала відремонтувати ділянку дороги завдовжки 120 м, а друга-100 м. Перша бригада щодня ремонтувала на 1 м більше, ніж друга, і тому закінчила роботу на 1 день раніше, ніж друга. Скільки метрів дороги щодня ремонтувала кожна з бригад?

   

  9 клас англійська (письмо)

  Task 1 (Choose bare/bear)

  1.     Take a pill if you can’t bare/bear the pain

  2.     It’s too cold to go bare/bear – headed today

  3.     The room had the bare/bear minimum of furniture

  4.     The labels bare/bear a yellow and black symbol

  Task 2 (A Gerund or an Infinitive)

  1.     Stephanie dislikes ...  in front of a computer all day (to work/working)

  2.     He decided  ... economics in Manchester (to study/studying)

  3.     He offered ... her books on the way home (to carry/carrying)

  4.     Sam keeps  ... to send us the documents. (to forget/forgetting)

  Task 3 (Complete the Conditional Sentences Type II)

  1. If I (be) you, I (get) a new job.
  2. If we (have) enough money, we (buy) a big house.
  3. If he (have) more time, he (learn) karate.
  4. My uncle (buy) a sports car if he (have) the money
  5. Mary (not / talk) to you if she (be)  mad at you
  6. If Nick and Tom (to be ) older, they (to play) in our football team

  Task 4 Write a short essay about the role of mass media in your life (10 – 12 речень)

   

  9 клас англійська (читання)

  I.   Read the text and do the tasks.

  Leisure of British Young People

  Young people in Great Britain have plenty of free time in the evenings and at the weekends to fill with hobbies of all kinds. There is no doubt that the most popular leisure activity of all is watching TV. In fact the average Briton watches about 25 hours of television every week. They have a choice of four national networks (BBC1, BBC2,1 TV and channel 4) plus a dozen or so satellite and cable stations. The second most popular leisure activity is visiting or entertaining friends. Listening to music and reading follow in the third and fourth position. Going for a meal or to the cinema is widely spread among the British youth as well. Next comes voluntary work. A surprising 25% of British adults are involved in voluntary work of some kind. There are more than 250,000 voluntary organisations in the UK. Many voluntary groups try to raise money for local charities connected with schools or churches while others concentrate on international problems such as famine in Africa. Perhaps the most traditional leisure activity is sport, which is divided into participation and spectator sport. The most popular spectator sport is football. Then we should mention rugby, cricket and athletics. When it comes to participation sport, nobody will be surprised to find that walking is number one in this way. Swimming is second. Young men are also fond of snooker, darts, cycling and squash. Young women prefer to keep fit. At 15 years old and above young people try to find «Saturday jobs», working as assistants in shops, cafes or restaurants to have pocket money. They save this money for bicycles, motorbikes, and spend it for discos and dances.

  1.   What these numbers refer to, write out of the text.

  250,000_________              25_________               4________ 25%________                      15__________

  2. Match the opposites.

  1.  plenty of time                        a) working days

  2.  weekends                              b) lack of time

  3. to doubt                                 c) to be indifferent to

  4. to save money                        d) to be sure

  5. to be fond of                          e) to spend money

  II. Read the text.

  Famous Places of the Country: Alton Towers — Where the Magic Never Ends!

  The Alton Towers Hotel is one of the most well-known hotel in England. It is set in the heart of Stafford - shire's scenic countryside in the North-West of England. It is only minutes away from Britain's most magical theme park, Alton Towers. Like the park, the hotel offers guests the chance to experience a delightful holiday full of fun and surprises.

  The first thing you'll notice when you enter the hotel is the extraordinary reception desk, which is made of piles of antique luggage and a flying machine which stretches up to the ceiling! The hotel also includes an amazing range of themed rooms such as ' Peter Rabbit Bedrooms, the Garden Rooms, the Explorer Roc the Coca-Cola Fizzy Factory Room, and the Arabian Nights Suite which is possibly the most romantic hotel suite in the world. All the bedrooms have a bathroom, tea- and coffee-making facilities, satellite TV and a baby-listening facility.

  You'll feel great here at any weather! After a thrilling day at park, you can relax in the pool at the Pirate's Lagoon. Kids can join Pirate Bill's Club, which is a great opportunity to make new friends while taking part in games, drawing and face-painting. The Secret Garden Restaurant offers delicious dishes from around the world, while the hotel's two bars, the Dragon Bar and the captain's Bar, are both ideal places to relax with a coffee or a cocktail in the evening. The Alton Towers Hotel is the ideal place for a fun family holiday at any time of year, but the theme park is only open from Mid-March to the end of October. It is the land where the magic never ends.

  3.Choose the correct item.

  1. A guest is someone who.....

  a) works at a hotel   b) is a manager of a hotel        c) is staying at a hotel

  2. A baby-listening facility........

  a) helps you listen to your baby while it is sleeping in another room

  b) looks after your baby while you are swimming

  c) feeds your baby while you are dancing

  3. Antique luggage is..........

  a) fashionable           b) very old                 c) very cheap

  4. A thrilling day is..........

  a) a boring day            b) a hard day             c) an exciting day

  5. Delicious dishes are........

  a) very spicy dishes                b) very tasty dishes                c) full of fats

  III. Read the third text and do the tasks.

  Christmas in My Family.

  Hello! My name is Alexander. I live in Ukraine. My family is large. I live with my parents and grandparents. I've got two elder sisters Olga and Anna. Now they are students of Kyiv University and they visit our place only on holidays and some family occasions. Each Ukrainian family has its own customs and traditions. Ours is not an exception. My parents are very sociable and friendly people, so from time to time our house is full of guests. Our favourite holidays are New Year, Christmas and Women's Day. My mother thinks that at night of New Year's Eve the old year with all its troubles leaves us forever and the New Year with all our hopes and expectations knocks at our doors. On the eve of January the 7' we start celebrating Christmas. It's a real ritual for ray grandparents. My granny always gets ready for this religious holiday beforehand. On Sviat Vechir we gather around the table for a holy supper of twelve symbolic dishes. We are not allowed to start supper until the first star appears in the sky. We begin our supper with the kutia (a dish of honey, poppy seeds and wheat kernels boiled in pure rainwater). There are no meat and meat products on our table. My granny is a wonderful cook, so we enjoy her varenyky, holubtsi and desserts made from dried fruit and honey. After tasty supper we go to bed. Early in the morning we go to church to take part in the church service. When we come back home we give each other presents and wish "Merry Christmas'". All boxes with the presents are located under Christmas tree. It's a nice time when my sisters are at home and we've got a lot of happy moments together.

  4. Mark true or false.

  1. Alexander has got two younger sisters.

  2. His parents like communicating with people.

  3. Their beloved holiday is Easter.

  4. A holy supper contains twelve symbolic dishes.

  5. The kutia is the main dish.

  6. There are a lot of meat dishes on the table on Sviat Vechir.

  7. The next day the family go to church.

  8. All the presents are located in the wardrobe.

  9. The sisters usually spend Christmas at home.

  6. What do the family do after the church service?

  7. Why is Christmas beloved by the whole family?

   

  Підсумкова контрольна робота за рік із зарубіжної літератури за 9 клас

   1.   М. Лермонтова назвав спадкоємцем О.  Пушкіна:

  а)   Ф. Булгарін;

  б)   В. Бєлінський;

  г)   П. Вяземський.

  2.   Вірш, який приніс славу М.   Лермонтову, називається:

  а)   «Бородіно»;

  б)   «Прощавай, немита Росіє…»;

  в)   «Смерть поета».

  3.   У ліриці М.   Лермонтова переважає:

  а)   пейзаж;

  б)   морально-філософський струмінь;

  в)   фольклорні мотиви.

  4.   Вірш М.  Лермонтова «І нудно, і  сумно» побудовано у  формі:

  а)   запитань і  відповідей;

  б)   монологу;

  в)   сповіді.

  5.   Найбільш поширеним прийомом у  ліриці М.   Лермонтова є:

  а)   містифікація;

  б)   антитеза;

  в)   гіперболізація.

  6.   Роман М.   Лермонтова «Герой нашого часу» складається з:

  а)   4 глав;

  б)   5 глав;

  в)   6 глав.

  7.   Першим твором, що приніс М.  Гоголю славу, стала збірка:

  а)   «Миргород»;

  б)   «Арабески»;

  в)   «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

  8.   Повість М.  Гоголя «Шинель» відноситься до:

  а)   «петербурзьких повістей»;

  б)   фантастичних повістей;

  в)   українських повістей.

  9.   Ім’я Акакій означає:

  а)   «тихий»;

  б)   «смиренний»;

  в)   «незлобливий».

  10. Коли Башмачкіна ображали, він говорив:

  а)   «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»;

  б)   «Оставьте меня, зачем вы меня унижаете?»;

  в)   «Оставьте меня, зачем вы меня сердите?».

  11. Закінчіть  фразу:  «Мало  сказать:  он  служил  ревностно,—  нет,  он  слу- 

  жил с …»:

  а)   радістю;

  б)   любов’ю;

  в)   презирством.

  12. У повісті «Шинель» М.  Гоголь використав прийом:

  а)   гротеску;

  б)   антитези;

  в)   фантастики.

  Контрольная работа по русскому языку для 9 классов с украинским языком обучения

  Задания тестового характера

  1.    Найдите признаки, свойственные официально-деловому стилю: А) Безэмоциональность, стандартизация, преобладание стилистически нейтральной лексики; Б) доступность, эмоциональность, наличие слов с переносным значением; В) логичность, наличие терминов, преобладание  однозначных слов.(1б.)

  2.    Выберите правильное объяснение фразеологизма после дождичка в четверг: А) всегда; Б) никогда; В)иногда. (1б.)

  3.    Запишите 3 предложения с данными фразелогизмами: от корки до корки, авгиевы конюшни, на всех парах. (2б.)

  4.     Спишите предложение, вставляя нужные буквы и записывая числительные прописью: Общее ко(?)ичество слов в текст.. соотве(?)ствует сум(?)е 248 и  653. (2 б.)

  5.    Запишите предложения с данными сочетаниями слов, вставляя нужные буквы и раскрывая скобки. Закопч..(н,нн)ый п..толок, брош(?) пр..крепле(н,нн)а, кова(н.нн)ый меч(?).(2 б.)

  6.    Напишите заявление директору нашей школы. (4 б.)

   

                         Контрольна робота  з української мови              

                                                  9 клас 

  1. Складні речення поділяються на:

  А) Прості й складні;

  Б) Сполучникові й безсполучникові;

  В) Означальні й присвійні;

  Г) Односкладні й двоскладні.

      2. Між частинами складносурядного речення кома не ставиться, якщо:

  А) у простих реченнях, які входять у складносурядне, говориться про швидку зміну подій, явищ;

  Б) друге речення містить у собі несподіваний наслідок чи різке протиставлення;

  В) у складносурядному реченні є спільний другорядний член, що стосується обох простих речень;

  Г) прості речення з`єднані підрядними сполучниками.

     3. Виділіть речення, у якому підрядна частина стоїть перед головною:

  А) Я люблю тишину, коли море так дише і зітхає у сні до холодних і темних глибин.

  Б) Коли мені підхлібник руку тисне, тікаю геть від нього, сам не свій.

  В) Перед очима замиготіли великі зорі, що займалися в небі.

  Г) Виспівує та щебече, поки місяць вийде.

    4. Визначте безсполучникове складне речення зі значенням часу:

  А) Бухта звалася Соколиною, виселок теж звався Соколиним.

  Б) Біля мосту тіснився невеликий млин, до його боку притулилось велетенське колесо.

  В) Вернувся він – вже смеркло.

  Г) Гули бджоли, щебетало птаство.

    5. Яке з поданих речень складне з різними видами зв`язку?

  А) Про юність золоту, що одцвіла зорею, лишились старості лиш спогади одні.

  Б) Осінній вітру крок, і хмари над землею, і пада жовтий лист в вечірньому вогні.

  В) Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить, мені здається: серед поля колос гойдається і пташка десь дзвенить.

  Г) На старості літ Джеря любив довгими зимніми вечорами розказувати дочці й онукам, де він був, що він бачив, в яких краях ходив, з якими людьми зустрічався.

     6. Головна думка тексту – це:

  А) мета тексту, те, заради чого створено текст;

  Б) зміст тексту;

  В) підтема тексту;

  Г) тема тексту.

  7. Установіть відповідність між схемами та реченнями:

  1. [ ], [ ], і [ ].                 А) Багато не треба, щоб твердо знати: людина –

                                           найвищий вимір краси.

  2. [ ], і [ ], ( як ).            Б) Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у

                                           путь, а то лиш допотопні сноби твою поезію

                                           приймуть.

  3. ( як ), [ ], а [ ].           В) Довго слухав того вечора Валерій сповідь

                                           архітектора, і боляче було чути, як раз у раз

                                           зривається в стражданні голос цієї людини.

  4. [ ], ( щоб): [ ].           Г) Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть

                                            в небі журавлі.

                  Прочитати текст. Виконати завдання до нього.

                                        Лосиха

    1) Харитон вийшов з хати. 2) Надворі було темно, але за якусь хвилину призвичаївся; то просто від незвички так було, і він сміливо рушив за хлів – там лежали в дровітнику заготовлені ще з літа дрова. 3) Треба затопити грубу, бо в хаті холоднувато, прийде мама – менше клопоту їй буде. 4) При-

  йшов за город і остовпів: під старою гіллястою яблунею стояло щось страшне, чорне, як мара. 5) Воно пирхнуло тривожно й загрозливо, не встиг Харитон і перелякатись, як те страховисько побігло в кінець садиби, перестрибнуло через високий тин. 6) За ним услід промайнуло щось невеличке, схоже на сусідського бузівка-дволітка. 7) Тільки тоді, коли несподівані гості зникли з очей і розтанули в нічній темряві, він збагнув, та це ж лосиха з лосеням.

   

  8. Накресліть схему останнього речення.

  9.Написати невеликий твір на одну з тем:

  1. « Лісова галявина»

  2. « Весняні квіти»

  Використовуючи складносурядні та складнопідрядні речення.

   

                   Контрольна робота  з української літератури     9 клас

                                       Початковий      рівень

  1. До поетів-романтиків НЕ належить…

     А) Г. Сковорода;

     Б) Є. Гребінка;

     В) М. Петренко;

     Г) П. Гулак-Артемовський.

  2.  Птах, який супроводжував політ героя у сні ( поема « Сон» )

     А) сокіл;

     Б) орел;

     В) сова;

     Г) ластівка.

  3. Хто приніс звістку Тарасові Бульбі про зраду сина Андрія?

     А) Остап;

     Б)  Янкель;

     В) Козаки;

     Г) Служниця панночки.

                                          Середній рівень

  4. Установіть відповідність ідей із творами, у яких вони втілені

     1. « До Основ`яненка»            а) « Борітеся – поборете!» - заклик до об`єд-

                                                       нання зусиль народів для боротьби проти

                                                       спільного ворога – російського царату.

     2. « Катерина»                         б) прохання оспівувати історію рідного краю.                

                                                       Запорозьку Січ, пробуджувати національну

                                                       свідомість українців. 

     3. « Кавказ»                             в) засудження самодержавства й кріпосництва

                                                      в Російській імперії.

    4. « Сон» ( « У всякого           г) висловлення глибокого співчуття до жінки-

  своя доля» )                               покритки, засудження жорстокості, підступ-

                                                      ності, розбещеності панів.

  5. Відтворіть хронологічну послідовність подій у повісті М. Гоголя « Тарас Бульба»

     А) Зустріч Андрія з полячкою.

     Б) Перебування в Запорізькій Січі.

     В) Зустріч синів з батьком після навчання.

     Г) Смерть Остапа.

                             Достатній рівень

  6. Дайте характеристику одному з синів Тараса Бульби.

                               Високий рівень

  7. Написати твір-мініатюру на одну з тем:

  1. « Творчість Т. Шевченка « періоду Трьох літ»

  2. « Актуальність творів Т. Шевченка в наш час»

  Річна контрольна робота з фізики 9 клас

  1. В яких одиницях СІ вимірюється індукція магнітного поля ?  

        А: Н.              Б: Тл.                    В: Дж

  2. За якою формулою можна обчислити силу Ампера?

  ;      Б   ;      В:

  Описание: Описание: Результат пошуку зображень за запитом "преломление света"3. Якою буквою позначено кут заломлення світла?

                 А:  α      Б: β          В: γ

  4. Кут падіння променя на поверхню води дорівнює 20о. Яким є кут відбивання світла від цієї поверхні?  

              А: 20о;                      Б: 70о;               В: 35о.

  5. Як називається точка, в якій перетинаються після заломлення в лінзі промені, що падали на лінзу паралельно головній оптичній осі?

              А: оптична вісь;      Б: оптичний центр;      В: фокус.

  6. В яких одиницях СІ вимірюється оптична сила лінзи?    

             А:  м;               Б: дптр;             В: м2.

  7. Яким символом позначають довжину хвилі? 

             А:   λ;        Б: υ;     В:  ν;      Г:   Т.

   8. В яких одиницях СІ вимірюють частоту коливань точок хвилі? 

             А:  с;           Б:  м;          В:   Гц.

  9. Які частинки входять до складу атомного ядра?

  А: електрони, протони;       Б: нейтрони, протони;      В: нейтрони, електрони.

  10. Скільки протонів містить ядро атома ?          

             А: 22;                      Б: 48;                    В: 26.

  11. Яке радіоактивне проміння має найбільшу іонізуючу здатність?

  А:  α-проміння;                      Б:  β-проміння;                  Г: γ-промені?

   12. Що представляє собою β-проміння?           

  А: потік електронів;      Б: потік протонів;     В: потік ядер Гелію.

    

     26.05.2020 | Aдмін

  Вернутись назад